partnerji
 • Domov
  • » Splošni pogoji

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom pogodbe oz. s podpisom napotnice - voucherja skleneta ADRENALINČEK oz. pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba, oz. določilo navedeno v programu.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga organizira ADRENALINČEK v katerikoli poslovalnici ADRENALINČEK ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi ADRENALINČEK in potnik skleneta pogodbo, ki je ob enem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati varščino. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.- Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne ADRENALINČEK podpisano pogodbo in potrdilo o plačani varščini (kopijo virmana oz. splošne položnice).

III. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, do so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz.dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku ADRENALINČKA v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

V. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v  agenciji ADRENALINČEK ali pooblaščenem prodajalcu oz., ko prispe plačilo na račun ADRENALINČEK.

Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja.

Preostali del plača potnik 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela vrednosti aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ADRENALINČEK postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

V primeru, da je vrednost po napotnici - voucherju nižja od 20€, je potnik dolžan celotni znesek poravnati ob prijavi. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica - voucher, potrdilo o vplačilu, kopija virmana ipd.), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

VI. CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa.ADRENALINČEK si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene potovanja ADRENALINČEK potnika obvesti. ADRENALINČEK lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

VII. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa ADRENALINČEK po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum ADRENALINČEK, le ta jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje ADRENALINČKA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov ADRENALINČEK potniku ne vrača.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima ADRENALINČEK pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

 • do 30 dni pred odhodom - administrativni stroški v višini 20€
 • 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja
 • 21 do 15 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja
 • 14 do 8 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja
 • 7 do 0 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja
 • po odhodu - celotna cena aranžmaja.

Tudi v primeru ustne odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem, s strani pooblaščenega krajevnega - lokalnega agenta ADRENALINČEK, s tem da mora ADRENALINČKA, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje osem dni po vrnitvi s potovanja.

IX. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 3,85% cene aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oz., da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima ADRENALINČEK v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 10€ po napotnici oz. voucherju. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima ADRENALINČEK pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je ta sploh še mogoča, organizator bremeni potnika za 20€.

X. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

XI. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

ADRENALINČEK si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom - najmanj 30 potnikov
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

ADRENALINČEK si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ADRENALINČEK pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

ADRENALINČEK si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ADRENALINČEK ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

ADRENALINČEK ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitev v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da ADRENALINČEK odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki jih program zahteva.

Kakršnikoli naknadni spremembi programa, ADRENALINČEK potnika nemudoma obvesti. ADRENALINČEK ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem ADRENALINČKU ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko ADRENALINČEK namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

XII. REKLAMACIJE

Potnik  mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 2 (dveh) mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ADRENALINČEK le-te ne obravnava. Brez pisne reklamacije ADRENALINČEK ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku, mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Če po krivdi ADRENALINČKA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima ADRENALINČEK pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

XV. ODGOVORNOST ADRENALINČKA ZA PRTLJAGO

ADRENALINČEK ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem letalskem prometu.

ADRENALINČEK ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih oz. iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev,...)

XVI. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika ADRENALINČEK. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

XVII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo ADRENALINČKA bolj kot navedbe v ponudbi oz.v samem programu potovanja.

XVIII. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v katalogih oz. programih za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, ki jo priznava država v kateri se nudi storitev in so obveznost organizatorja.

XIX. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v Celju.

 

Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od Splošnih pogojev za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje Splošni pogoji za turistične aranžmaje oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

1. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji željeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti do 10.00 ure.

2. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka III.točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti ADRENALINČKU, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ADRENALINČEK ni uspel najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namsetitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

3. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medclinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice ADRENALINČKA in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oz. turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik varščino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.

V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oz. aranžmaja, ADRENALINČEK ne jamči razpisanih pogojev potovanja oz. aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

ADRENALINČEK ne odgovarja za spremembe prihodnih in odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato je priporočljivo, da potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveri nadaljni urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato ADRENALINČEK ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

4. ZA ARANŽMAJE, KJER ADRENALINČEK NASTOPA KOT POSREDNIK

ADRENALINČEK ne odgovarja za storitve na potovanjih oz. turističnih aranžmajih, kjer ne nastopa kot organizator potovanja, ampak zgolj kot PRODAJALEC pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za posredovanje. Vsi turistični aranžmaji in potovanja, kjer nastopa ADRENALINČEK kot posrednik, so posebej označeni, hkrati pa bo ta označba na samem potrdilu o potovanju.

Otvoritev 2020

Adrenalinček Eko Plac odpira svoja vrata dne 18.5.2020. Rezervirajte najljubšo namestitev že danes!

 

 

 

 

Hočem na morje!

Vremenska napoved

overcast
Četrtek, 21.01.2021 1 / 4 °C
overcast
Petek, 22.01.2021 2 / 4 °C
overcast
Sobota, 23.01.2021 0 / 1 °C